Dorpsbelangen / Netwerk Den Andel

Netwerk Den Andel
Den Andel is een levendig dorp vol mensen met ideeën, wensen en energie om de ideeën en wensen uit te werken. Een vereniging die daarbij kan ondersteunen heeft formeel een voorzitter, een secretaris en enkele bestuursleden nodig. Daarnaast is het aantal leden van deze vereniging een goede graadmeter voor draagvlak. Dit is vooral van belang in relatie tot de Gemeente en mogelijke subsidies waarvoor ons dorp wel in aanmerking zou willen komen, om de levende ideeën tot uiting te kunnen brengen. De vereniging zal echter opereren via het Netwerk Den Andel. Het bestuur van deze vereniging wordt dan ook iedereen die actief een bijdrage levert aan een van de thema’s. De thema’s of interessegroepen bestaan uit minimaal 2 mensen die een onderwerp op basis van ieders talent, passie en interesse invullen. Deze personen zijn zogezegd verantwoordelijk voor hun thema binnen het netwerk. Dat kan betekenen dat ze actief een trekkersrol vervullen of meer op de achtergrond doorverwijzen naar de juiste spelers binnen het netwerk die wellicht met een idee verder kunnen gaan. Ieder zal het op zijn eigen wijze vervullen en hierin is samenwerking en communicatie de crux. De groepen komen, indien gewenst, maximaal 4 tot 5 keer per jaar bijeen om uit te wisselen wat er speelt zoal speelt. Daarnaast is het dorpsportaal het centrale punt binnen alle communicatiestromen.

Communicatie
Netwerk Den Andel is de verzamelnaam voor iedereen die met elkaar communiceert over lopende zaken. De communicatie kan op straat plaatsvinden, of via de telefoon of de mail. Ook zullen velen gebruik maken van twitter en facebook. De verzamelplaats voor alle informatie, lopende zaken en genomen besluiten zullen echter te allen tijde terug te vinden zijn op het dorpsportaal: het infobord tegenover ons dorpshuis aan de Streekweg en deze website.

Thema’s of interessegroepen
Uit de indeling van het  ‘dorpsplan’ van de gemeente Winsum zijn de volgende thema’s te halen. Deze thema’s komen overeen met de onderwerpen die de afgelopen jaren de revue passeerden. In de toekomst zal  Netwerk Den Andel, zich dan ook met deze ‘interessegroepen’ bezig houden. Op basis van wat er speelt kunnen er binnen deze thema’s groepen worden gevormd of gestopt.

Wonen en leven
Nieuwbouw, ruimtelijke plannen, buitengebied, historisch erfgoed, dorpshuizen, kinderopvang, speeltuinen, leefbaarheid, mantelzorg, zorg, gezondheid, etc.

Voorzieningen en ondernemingen
Bedrijventerreinen, detailhandel, markten, winkels etc.

Cultuur, sport en vrije tijd
Verenigingen, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, recreëren, sport, evenementen, etc.

Verkeer en veiligheid
Wegen, parkeren, herinrichting, openbaar vervoer, etc.

Groen, natuur en milieu
Afval, duurzaamheid, groen en groenbeheer, bermbeheer, bomen, kappen, onkruidbestrijding, hondenpoep, huisvuilinzameling, ongediertebestrijding, zwerfafval etc.

Wie doet wat?
Om de thema’s zoals vermeld in een dorpsplan/visie (zie hierboven) vrijwel volledig af te dekken, is gezocht naar vrijwilligers die hun naam wel aan één of meerdere interessegroepen willen verbinden. Zij zijn vanaf heden aanspreekpunt en eventueel de trekker voor hun thema en bereikbaar voor ideeën, wensen, vragen en opmerkingen.