Wonen en leven in Den Andel

Algemeen:

Uit de aard van de samenstelling van tafelgenoten waren onderwerpen met betrekking tot kinderen en mid-lifers niet zo aan de orde.

Wel is even gesondeerd hoe een jong gezin aankijkt tegen de voorzieningen voor jonge kinderen: Tim en Elleke die recent in Den Andel zijn komen wonen. Zij realiseren zich, dat er naast talloze voordelen van het buitenleven nadelen kleven aan b.v. het ontbreken van een school in Den Andel. Zij zullen dit nadeel adequaat invullen en is voor hen een bekend gegeven behorend bij het leven in Den Andel. Als deze mening een voorbeeld mag zijn, dan hoeft het ontbreken van een school geen vergaande consequenties te hebben voor de bevolkingsopbouw van Den Andel.
Ouder worden in Den Andel:
Eén van de belangrijkste punten m.b.t. ouder worden in Den Andel blijkt de mogelijke behoefte aan hulp te zijn die kan ontstaan bij ziekte, invaliditeit, en (tijdelijke) onbekwaamheid.
Het idee is een informeel hulpcircuit op te zetten dat in deze gevallen ondersteunend kan zijn. In het recente verleden zijn een aantal gevallen bekend waarbij mensen bij toerbeurt insprongen, voor gezelligheid zorgden en de handen uit de mouwen staken. Er moet vooral gedacht worden aan het opzetten van een systeem: hoe doe je dit, hoe krijg je snel een aantal mensen bij elkaar die in voorkomende gevallen wat kunnen betekenen. Niet de mensen zélf aanwijzen die dit moeten gaan doen, per slot kan Jantje wel met Pietje overweg, maar misschien niet met Klaasje. Wél zou je een lijst kunnen samenstellen van mensen waaruit geput kan worden. De één doet liever een boodschap, de ander maakt liever een praatje bij een kop koffie. Beiden is nodig.
Als centraal punt voor het bewaren en gebruik maken van zo’n systeem zou de Holm kunnen fungeren.
Ook oplettendheid m.b.t. dorpsgenoten die nogal teruggetrokken leven is aan de orde gekomen. Je zou niet willen dat Den Andel bekend werd doordat iemand gevonden is die al weken dood in huis lag.
Hierbij is grote omzichtigheid geboden: niet iedereen is gediend van deze oplettendheid en deze oplettendheid moet ook zeker niet ontaarden in bemoeizucht.
Idee is om een aantal mensen aan te wijzen die met wat extra alertheid kijken naar dorpsgenoten waarvan bekend is dat dezen nogal teruggetrokken leven, zonder daarbij dat leven te verstoren.
Huisartsen in Warffum zijn bezig met de inventarisatie van mensen die op medische gronden hulp zouden behoeven. Als deze inventarisatie gereed is, en ook bij huisartsen in Baflo is uitgewerkt wordt het dorp ingeschakeld om te kijken op welke wijze dit soort zorg kan worden ingekleed.
In dit kader kwam verder aan de orde dat er een Ruilkring Hoogeland bestaat, waarbij mensen van elkaars vaardigheden gebruik kunnen maken. Deze vaardigheden worden ingezet en betaald tegen een fictieve munt, waarmee weer andere vaardigheden gekocht kunnen worden (de één schildert een deel van het huis, de ander bakt taarten etc.). Grotere bekendheid van de mogelijkheden van de Ruilkring zou wenselijk zijn.
Voordeel van zo’n ruilkring is de wederkerigheid: je kunt niet altijd even veel betekenen voor degene die jou van dienst is geweest, maar in de “kring” middelt zich dat uit.
Voor het verkrijgen van boodschappen etc. kan tegenwoordig vrij eenvoudig op de middenstand een beroep gedaan worden: bellen en bestellen en het wordt thuisbezorgd. Voor enkele dingen is het wellicht handig als er centraal bekend is wie wat heeft (appels over? groente over? etc.) Ook hier zou de Holm wellicht weer een centraal punt kunnen zijn.
Open vragen:
Een aantal vragen m.b.t. woningbouw zijn aan de orde geweest.
Twee vragen zouden vrij snel beantwoord en gecommuniceerd moeten kunnen worden;
– wanneer worden de voor bebouwing aangewezen plekken in het dorp bebouwd?
– wanneer wordt de voormalige school aan de Oude Dijk gesloopt?
Bij een vraag m.b.t. een woonproject voor ouderen blijkt onderzoek vooraf nodig te zijn: aan de orde kwam: “als ik achter de rollator moet, wordt mijn wereld zo klein, dat ik naar een groter dorp wil verhuizen waar meer levendigheid is”. Als dat de overwegende gedachte is, dan is er aan een woonproject voor ouderen geen behoefte. Aan de andere kant: als er een woonproject voor ouderen komt, moet je daar nú mee beginnen, want als je achter de rollator loopt ben je niet meer helemaal in de conditie zo’n project op te zetten. Hier is dus een gedegen inventarisatie van wensen noodzakelijk. Wellicht zullen vele dorpsgenoten zich hierover achter de oren moeten krabben.
Andere zaken m.b.t. wonen waren ideeën om starters op weg te helpen. Als er behoefte bestaat aan goedkope woningen voor starters kunnen ideeën worden uitgewerkt in de sfeer van tiny houses, container woningen (“chalets” zoals op grote kampeerterreinen), bedrijfswoningen opsplitsen in appartementen etc. De hypotheek zou laag kunnen blijven en bij aflossing is er dan een startkapitaal voor een grotere woning.
Ook hier zou belangstelling geïnventariseerd moeten worden.
Quick win:
Aan de orde kwam het dorp te voorzien van een busje voor vervoer van schoolkinderen, vervoer van en naar sportvelden, ziekenhuizen en noem maar op. In een private-lease achtige constructie zou Dorpsbelangen misschien zo’n busje kunnen verwerven. Wellicht is een busje volgeplakt met reclame op zeer voordelige basis te leasen kunnen zijn. Het busje zou b.v. bij de Holm kunnen staan en bij intekenen gebruikt kunnen worden. Sandra en Rudolf gaan na welke mogelijkheden te realiseren zijn en zullen proberen, als die mogelijkheden er inderdaad zijn, e.e.a. bij de ingang van het nieuwe schooljaar voor elkaar te krijgen.

Meedoen?