Voorzieningen en ondernemen in Den Andel

KOPIE VERSLAG MARISKA

Wensen en weerslag gesprek:
Per thema zijn eerst puntsgewijs de door deelnemers geformuleerde wensen letterlijk
overgenomen van de post-its. Daarna volgt een aanvulling a.d.h.v. de door
gespreksleider gemaakte aantekeningen over betreffend thema
Jeugdwerk:
– nieuwe mensen actief in jeugdwerk
– mensen met kinderen informeren zich en stellen daden voor het jeugdwerk, dat
brengt weer wat leven in de brouwerij
– Berehoes = jeugdwerk
– koppel Berehoes los van jeugdwerk
– samenwerking, meer informatie over wat er kan voor de jeugd met en/of zonder
Berehoes
Het gesprek over jeugdwerk begon met de tegenstelling: Berehoes = jeugdwerk versus
Berehoes en jeugdwerk kunnen prima worden losgekoppeld. Voor beiden valt wat te
zeggen. Berehoes kent een ideale locatie voor kinderactiviteiten zo nabij de speeltuin,
tegelijkertijd lenen sommige andere activiteiten zich ook heel goed voor activiteiten.
Jeugdwerk als zodanig is op dit moment niet actief. Het staat of valt met mensen die tijd,
energie steken in de organisatie van activiteiten, de spoeling is dun. Er worden nog wel
activiteiten georganiseerd, maar niet door of in samenwerking met jeugdwerk (terwijl
sommige van deze activiteiten wel worden gebruikt in het jaarverslag dat jeugdwerk
ieder jaar moet maken voor de gemeente). Het zou mooi zijn als er mensen opstaan die
e.e.a. willen coördineren op dit gebied. Dan kan iedereen die dat wil activiteiten voor
jeugd organiseren op diverse locaties (denk aan bezoek aan het atelier van Bram,
schilderworkshop door Helene), maar is het wel duidelijk dat het allemaal onder de vlag
van jeugdwerk gebeurd. Het wordt voor mensen dan ook gemakkelijker om ‘erin’ te
stappen, omdat je niet meteen in een bestuur hoeft of iets dergelijks, maar je
committeert aan die ene activiteit waar jij je graag mee bezig wilt houden.
Ook de samenwerking met de ondernemersvereniging (die ieder jaar ook geld heeft
voor bijvoorbeeld de Sint-intocht) zou versterkt kunnen worden. Blijft de vraag of het
Berehoes hier wel of niet voor nodig is en blijft. Aan de ene kant is de verwachting dat
als het loopt, ook het Berehoes weer meer in beeld komt als locatie. Aan de andere kant
wordt aangegeven dat het misschien wel wat veel is, zie volgend onderwerp.
Locaties:
– veel “openbare” locaties / voorzieningen Holm / dorpshuis / Berehoes in relatie
tot wat er allemaal al is
– ken functies toe aan de locaties Berehoes, dorpshuis, Holm
– Berehoes opknappen en als algemene locatie, niet perse als jeugdwerkplek in het
dorp zetten
– Keuzes maken: Berehoes dicht?
– Berehoes? Blijven of weg?
– Alle voorzieningen in stand houden?

– Berehoes los van jeugdwerk alleen als locatie is misschien overbodig en dan is
woningbouw een optie op die plek
Het gaat hier vooral om de vraag of er niet teveel locaties zijn om die als dorp allemaal in
stand te houden en daaraan gekoppeld de vraag of het Berehoes moet blijven of niet.
Vragen die hier gesteld worden zijn: Zijn er te veel voorzieningen? Zijn de voorzieningen
passend bij de vraag? Sluiten de voorzieningen voldoende aan bij jonge bewoners?
n.b. een brainstorm aan voorzieningen leverde op: dorpshuis, Berehoes, Holm, Andledon,
kerk, molen, bloemenboerderij, Plakmeijer, galerie, winkeltje Aaltje, dorpstuin, galerie
Niemand heeft hierop een pasklaar antwoord. Los van de sentimenten (Berehoes is door
het dorp gebouwd, met het dorp veel energie in gestoken, Berehoes hoort bij Den Andel)
et cetera, zijn er ook andere argumenten voor behoud van het Berehoes:
*Met relatief weinig investering is het Berehoes prima te gebruiken voor allerlei
activiteiten.
*als je het meer loskoppelt van jeugdwerk, kunnen er ook andere activiteiten
plaatsvinden en ook andere voorzieningen (Andledon, dorpshuis, Holm) kunnen gebruik
maken van het Berehoes als locatie, als activiteiten zich daarvoor lenen of bij
ruimtegebrek et cetera.
Aan de andere kant zou het voor dorpsbewoners ook prettig zijn als het duidelijk is
welke locatie welke functie heeft. Dan ‘bijt’ het elkaar ook minder. Dit wordt wel
wisselend ervaren. Sommige mensen ervaren het helemaal niet als concurrerende
voorzieningen (voorbeeld gymclub in Andledon is iets heel anders dan gymtoestellen in
de Holm / voorbeeld muziek in dorpshuis trekt heel ander publiek dan muziek in
Andledon), terwijl anderen het meer beleven als elkaar concurrerende voorzieningen.
En dan hebben we een bruggetje naar het volgende thema … samenwerking tussen de
voorzieningen / locaties.
Samenwerking tussen voorzieningen:
– Samenwerking tussen Andledon, dorpshuis, de Holm
– Samenwerking locaties en bewoners i.v.m. jeugdwerkactiviteiten
– Samenwerken: elkaar de bal toespelen
– Meer samenwerken tussen de verschillende locaties en de mensen die daarbij
horen om leuke activiteiten (voor de jeugd) te organiseren
– Samenwerking: onderscheiding tussen voorzieningen (wie doet wat?)
Hoe kunnen we elkaar versterken? Het zou mooi zijn als betrokkenen om tafel gaan (al
dan niet met een onafhankelijk gespreksleider) om het gesprek tussen partners op gang
te brengen. Wie doet wat? Wat is onze kracht? Elkaar de bal toespelen … bij een vraag
kritisch kijken … past dit bij onze voorziening of speel ik de bal door naar dorpshuis? Of
Andledon? Of Holm? Of kerk? Ook goed om in de samenwerking te kijken naar de
spreiding van activiteiten. Soms moet je als dorpsbewoner echt keuzes maken, terwijl je
graag alle voorzieningen in stand wilt houden, wilt bezoeken, word je dat soms
onmogelijk gemaakt door cluster aan activiteiten.
Voorzieningen die gemist worden:
– winkel of ruimte waar plaatselijke producten verkocht kunnen worden
– rijdende winkels 1 x in de week op 1 punt verzamelen
– Trimbaan
Er is zelfs gesproken over een mogelijke locatie. Twee ideeën: bij de dorpstuin of bij de
speeltuin (jong en oud samen spelen en sporten).
– Plek waar postpakketjes kunnen worden geleverd als je niet thuis bent

Overig:
– welke vorm van ondernemerschap wil je wel en welke niet? (stimulans of
overlast)
Als voorbeeld wordt hier genoemd ‘paardenbak’ in de bebouwde kom en geluidsoverlast
bij buitenactiviteiten.
– een heeeeeel groot muziekfestival bij de Holm / dorpshuis / Berehoes en tuinen
(ook particulier)
Dorpshuis:
het beeld dat men heeft van het dorpshuis klopt niet. Het beeld is dat het dorpshuis
‘oubollig is’, dat er gerookt wordt (wat allang niet meer zo is). Qua activiteiten kiest
beheer en nu vooral voor om dat te doen wat past bij de functie van een dorpshuis, goed
loopt, wat hij leuk vindt. Lag in eerdere jaren nog de focus op ‘zo veel mogelijk mensen
in het dorpshuis willen krijgen’, is dat nu minder zo. Er is nog wel de wens van de
gymzaal meer een feestzaal te maken, zodat deze ook aantrekkelijker wordt voor (grote)
feesten en partijen. Op korte termijn zou het mooi zijn ook het terras wat meer te
promoten! Vanuit de dorpstuin, vanuit andere voorzieningen … hier gaat tocht om de
noord wellicht aan bijdragen.
Behoefte
Gesproken is mede aan de hand van voorgaande, over de behoefte van mensen. Met een
dorp dat zo divers is als Den Andel is het heel logisch dat niet iedereen dezelfde
activiteiten / voorzieningen bezoekt en juist fijn als voorzieningen / activiteiten elkaar
aanvullen. Als voorbeeld wordt hier de muziek genoemd (muziek kerk / Andledon /
dorpshuis is heel verschillend).
Behoefte jeugd is kort aan de orde geweest. In hoeverre heeft de jeugd (12 plus) de
behoefte aan een plek in Den Andel. Aanwezigen denken dat deze behoefte gering is. Los
van het aantal jongeren in deze leeftijdscategorie, denkt men dat jeugd het ook leuk
vindt het dorp uit te gaan (naar sozen in de buurt bijvoorbeeld een soos in Baflo met 30
jongeren, is leuker dan 1 in Berehoes met 5 vrienden) en dat er jongeren zijn die hun
eigen plan trekken met vrienden/vriendinnen. Oudere jeugd gaat ‘stappen’ en doet dat
ook niet in Den Andel.
Tot slot:
Sociale cohesie en plannen om dorpsbewoners meer tot elkaar te brengen, ieder vanuit
de eigen kracht. De open deuren dag was een initiatief dat hier een heel mooi positief
voorbeeld van was. Een groot (muziek) festival wordt geopperd. En een ‘challenge’
waarbij het gaat lukken om werkelijk iedere bewoner van Den Andel op de been te
krijgen.

 

Meedoen?