Natuur en milieu in Den Andel

Brainstormsessies energie, groen en duurzaamheid dorpsvisie-dag 20 mei 2017
Energie
 Meer energie voor het energieproject en zo snel mogelijk een zonnedak realiseren op
de daken van de Holm en op de schuur van Rubertus.
 Inzetten op concreet project.
 Zorgen voor goede informatie over energie en de stand van zaken rond het
energieproject.
 Permanent informatieplatform voor dorpsgenoten met als doel Den Andel
energieneutraal in de nabije toekoomst.
 Electrische dorpsauto.
 Mensen informeren over hoe het er voor staat en toegankelijkheid bevorderen. Door
bijvoorbeeld het maken van een duidelijke website. Alle 12 mensen in dit dorp
informeren over de 24 eilandlocaties en clubjes die iets willen zou fantastisch zijn
Groen
 Meer veldbloemen in de bermen en rond de bomen en bewoners zaad aanbieden
om dat zelf te doen
 Bloemrijke bermen, groenstukjes oude dijk voorzien van bloemen.
 Bloemrijke bermen en akkerranden.
Landschap
 De klutenplas doortrekken tot aan het dorp waardoor een Andelster Slufter ontstaat.
 Toegankelijk maken van het landschap, bijvoorbeeld met een pad langs de maar.
 Inzetten voor behoud landschappelijke waarden zoals slootpatronen en
hoogteverschillen in het landschap.
Bouwen
 Een mooi ecologisch bouwwerk in de dorpstuin waar veel dorpsgenoten aan mee
kunnen werken om kennis van deze bouw op te doen.
Bio
 Hoe sporen (spreken)we dorpsgenoten aan om geen gif zoals roundup te gebruiken
op de openbare weg. Doorgroeisteneen aan de kruisweg bijvoorbeeld?
 Biologische landbouw in en rond het dorp.
 Een dag over biologische en reguliere landbouw.
Dorpstuin
 Doortrekken/verbinden dorpstuin naar de Kruisweg. Het kan dan een mooier rondje
worden. Terras dorpshuis betrekken bij de dorpstuin.
 Verbinding dorpsommetje en dorpstuin en de bosjes.
 Ideeën voor de evenementenwei naast de dorpstuin?
Vooraf ingezonden:

Uitgraven van oude loop van Oude Weer tot een gebied met eromheen lage dijken, zodat een
situatie ontstaat met een prachtige zoutwatergradiënt. Ken je de Slufter op Texel? Ik zou onze
Waddendijk ter hoogte van Den Andel willen openen en er een vergelijkbare slufter graven of laten
ontstaan tot aan ons natuurgebiedje achter Rixona. Er moet maar iemand met dit initiatief komen,
en dan kan Provincie misschien kijken wat dit voor mogelijkheden biedt voor natuur en recreatie. De
Andelster Slufter. Daarmee wordt Gemeente Winsum ook een Waddengemeente (grenzend aan de
Waddenzee), als je het slufterwater tot Waddenzee rekent. Denk niet dat dit te ver gezocht is. Bij
Eemsmond wordt een dubbele dijk aangelegd om daarbinnen aan zeekraallandbouw te doen. Een
project van vergelijkbare orde en grootte. De dijken hoeven minder hoog om weerstand te kunnen
blijven bieden tegen zeespiegelstijging, als gevolg van inundatie van tussenliggend gebied bij
dijkdoorbraak van eerste dijk. Daarmee zal ook de Andelsterslufter een toekomstbestendig
natuurproject kunnen zijn. Daar moeten de technici maar eens over nadenken. Het zou in ieder geval
een prachtige uitbreiding van de Klutenplas betekenen, waar ecologen van zullen smullen!
Voorstel Rixona verplaatsen naar de Eemshaven en een natuurhistorisch museum neerzetten waar
eens een aardappelfabriek stond. Hoeft dit nog meer uitleg?
Zonnepanelen voor ieder huis of iedere schuur in Den Andel, waarbij betaling plaatsvindt als volgt:
door de zonnepanelen gaat de energierekening omlaag. Dit wordt verrekend met de inleg en rente
bij de aanschaf van de zonnepanelen. Hierdoor gaat de komende tien of twintig jaar de
energierekening niet omlaag, maar wordt wel eigen opgewekte schone energie gebruikt. Naar
behoefte kan men wel terugbetalen of de energierekening verhogen zodat inleggeld eerder is
terugbetaald en de groene winst eerder financieel voelbaar wordt. Ik noem dit, omdat ik graag
zonnepanelen wil, maar geen mogelijkheden heb om er duizend euro of meer in te investeren.

 

Meedoen?